Wyszukiwarka
zaleceńLokalizator
placówek

Lecisz na wakacje?

Najpierw leć na szczepienie
Dowiedz się więcej

Nota prawna

1. Własność intelektualna

Właścicielem i dysponentem niniejszej strony internetowej (dalej „Strona internetowa” lub „Strona”), jest SANOFI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 6, 01-211 Warszawa. Układ i każdy ze składników strony, w tym wszystkie użyte na niniejszej Stronie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa. Dostęp Państwa do Strony nie jest równoznaczny z przyznaniem licencji do korzystania ze znaków występujących na Stronie. Korzystanie z nich może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela takich znaków.

Żaden element Strony nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany, transmitowany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, z wyjątkiem wykorzystania wyłącznie w celach prasowych pod warunkiem zachowania zgodności z prawem własności intelektualnej. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika. W przypadku materiału „Szczepienia obowiązkowe i zalecane przed wyjazdem do różnych krajów świata” dostępnego w  zakładce „Materiały do pobrania” dozwolone jest jego kopiowanie i niekomercyjne używanie wyłącznie w  celach edukacyjnych, bez możliwości jego zmiany, modyfikacji czy fałszowania, pod warunkiem zachowania zgodności z prawem własności intelektualnej.

Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Strony powinno być zamieszczone następujące oświadczenie: „COPYRIGHT © 2012-2023 Sanofi Sp. z o.o. – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE”.

Legalnie użytkowane elementy Strony lub znajdujące się na Stronie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane. SANOFI zastrzega sobie prawo do ścigania na drodze sądowej każdego naruszenia jej praw do własności intelektualnej.

2. Charakter informacji

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego, z zakresu medycyny oraz terapii, wyłącznie w odniesieniu do ludzi.

Publikowane informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w  serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych na Stronie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

Strona może zawierać opinie ekspertów z dziedzin związanych z zawartością Strony lub wyciągi z artykułów prasowych. Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów, którzy je wyrazili lub są publikacjami osób trzecich, w związku z czym nie muszą stanowić poglądów Spółki. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować ich jako opinii lub zobowiązań SANOFI.

Informacje, zwłaszcza finansowe, publikowane na Stronie nie mogą być uznawane za zachętę do podejmowania inwestycji. W żadnych okolicznościach nie należy ich interpretować jako prognozy zysków ani oferty publicznej; nie stanowią one także oferty subskrypcji, zakupu czy też wymiany akcji lub innych papierów wartościowych SANOFI.

3. Łącza do innych witryn

Łącza prowadzące do innych stron i witryn internetowych, które nie zostały zamieszczone przez Spółkę, są całkowicie od niej niezależne. Spółka nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych. Ponadto obecność na Stronie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, że Spółka w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy też popiera możliwości jej wykorzystania. W razie urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o  bezprawnym charakterze treści, do których odsyłają linki, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.  Łączą się Państwo ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami na własne ryzyko i  odpowiedzialność. Po przejściu na inną witrynę, prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi na niej zawartymi. Mogą one być odmienne od informacji prawnych przedstawionych na niniejszej Stronie.

Dodatkowo, użytkownik jest zobowiązany podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Strony jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym oprogramowaniem.

Witryny zewnętrzne mogą zawierać hipertekstowe łącza do Strony. Takie łącza nie mogą być tworzone bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki. Spółka nie ma wpływu na dostępność, jak i nie bada dostępności takich witryn. Spółka nie bada, nie sprawdza oraz nie zatwierdza także treści reklam, produktów lub innych elementów dostępnych za pośrednictwem takich witryn. Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników niniejszej Strony internetowej, Spółka informuje i przestrzega, że korzystanie z zewnętrznych witryn, o  których mowa powyżej, dokonywane jest na własną odpowiedzialność, jak i ryzyko osób z nich korzystających.

4. Dostępność strony internetowej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

  • nie ma technicznej możliwości przygotowania Strony wolnej od jakichkolwiek wad i że nie można tego wymagać od Spółki;
  • wady mogą powodować czasową niedostępność Strony oraz
  • na funkcjonowanie Strony mogą mieć wpływ zdarzenia i/lub okoliczności leżące poza kontrolą Spółki np. mające związek ze środkami transmisji danych i komunikacji między użytkownikiem a Spółką oraz między Spółką a innymi sieciami.

Spółka i/lub jej dostawcy może (mogą) w każdym czasie zmieniać lub ograniczać dostępność, tymczasowo lub na stałe, całości lub części Strony w celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych i/lub wprowadzenia usprawnień i/lub zmian na Stronie. Spółka dołoży starań, aby informować o planowanych zmianach i ograniczeniach dostępności Strony.

5. Informacje o produktach

Informacje zawarte na Stronie oraz rozpowszechniane za jej pośrednictwem mogą zawierać pośrednie lub bezpośrednie odniesienia do produktów, programów lub usług oferowanych przez Spółkę. Takie odniesienia nie wiążą się z intencją sprzedaży tych produktów, programów i usług przez Spółkę. Żadna informacja umieszczona na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów, programów lub usług w  rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów.

6. Prawo właściwe

Strona i jej zawartość podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają jurysdykcji sądów w Polsce.

7. Ogólne warunki

Wydawca strony

SANOFI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 6, 01-211 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036286, NIP 813-01-40-525, REGON 690135895, kapitał zakładowy  w wysokości 50 738 386,94 zł

8. Materiały wideo/grafiki

Prawa własności Sanofi sp. z o.o.