Wyszukiwarka
zaleceńLokalizator
placówek

Lecisz na wakacje?

Najpierw leć na szczepienie
Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie w jaki sposób firma Sanofi Pasteur Sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku gdy są one gromadzone drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej (dalej jako „strona internetowa” lub „strona”), której właścicielem i dysponentem  jest Sanofi Pasteur Sp. z o.o. należąca do Grupy Sanofi (dalej jako „Dane Osobowe”). W przypadku gdy w ramach konkretnego procesu, podczas którego z własnej inicjatywy lub na prośbę Spółki przekazują nam Państwo swoje Dane Osobowe, zostanie Państwu przekazana szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach tego procesu (np. w ramach Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną), to w tym zakresie postanowienia zawarte w takiej informacji, przeważają nad niniejszą Polityką Prywatności  lub ją uzupełniają (jeżeli informacja ta zawiera dodatkowe informacje do niniejszej Polityki). Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa z w/w stron internetowych jest firma Sanofi Pasteur Sp. z o.o. (dalej również jako „Administrator”, „Spółka”, nam, nas, my).

Zbieranie danych osobowych

W formie elektronicznej możemy gromadzić Państwa Dane Osobowe w szczególności w następujących sytuacjach:

 • Gdy wypełniają Państwo na naszej stronie elektroniczny formularz umożliwiający Państwu  skorzystanie z określonej funkcjonalności np. założenie konta użytkownika, złożenie zapytania nasz produkt, zgłoszenie działania niepożądanego, przekazanie nam swojej opinii, zarejestrowanie się w naszej bazie marketingowej, (subskrybcja informacji handlowych), zgłoszenie do konkursu lub innej akcji promocyjnej;
 • Gdy kontaktują się Państwo z nami na wskazane na naszej stronie adresy poczty elektronicznej;
 • Gdy poruszają się Państwo po naszej stronie internetowej, poprzez automatyczne zbieranie danych na temat Państwa aktywności (tzw. pasywne gromadzenie danych). Nasze strony nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad pasywnego gromadzenia danych i ich wykorzystywania prosimy o zapoznanie się z naszą „Polityką cookie” dostępną tutaj.

W celach obsługowych oraz w celu lepszego dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb możemy łączyć podane przez Państwa dane z danymi gromadzonymi w sposób automatyczny gdy poruszają się Państwo po naszej stronie internetowej.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niektóre dane mogą być niezbędne by mogli Państwo skorzystać z określonej funkcjonalności z uwagi na jej charakter lub cel przetwarzania danych. W takich sytuacjach będą Państwo informowani o tym, które dane są wymagane w konkretnym przypadku.

Mogą Państwo dokonać w każdym czasie wyboru w zakresie akceptowania lub nie naszych plików cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wszystkie gromadzone przez nas Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W zależności od rodzaju aktywności, podczas której przekazali nam Państwo informacje osobiste, możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w następujących celach:

 • na potrzeby obsługi Państwa zgłoszenia np. aby odpowiedzieć na Państwa zapytania, prośby o udzielenie informacji, a także na wszelkie żądania składane za pośrednictwem elektronicznego formularza na naszej stronie internetowej, co stanowi realizację naszego prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • aby umożliwić Państwu korzystanie z funkcjonalności naszej strony internetowej (np. rejestracji konta) oraz wysyłać Państwu ważne informacje administracyjne w tym zakresie – w takich sytuacjach przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody lub gdy wiąże się to z zawarciem miedzy nami umowy, celu realizacji tej umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO);
 • aby dostarczyć zamówione przez Państwa próbki produktów leczniczych - jeżeli dotyczy – co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes w przetwarzaniu danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków prawnych np. związanych z przyjmowaniem zgłoszeń działań niepożądanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, a w przypadku danych o szczególnie wrażliwym charakterze np. o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. i RODO);
 • w ramach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń naszych praw i roszczeń, co jest naszym prawnie usprawiedliwionym interesem dla przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust.2 lit. f RODO);
 • w ramach procesów rekrutacyjnych, jeżeli za pośrednictwem strony odpowiadają Państwo na naszą ofertę zatrudnienia – w oparciu o udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych lub przepisy Kodeksu pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO);
 • w ramach konkursów i akcji promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych jeżeli zgłoszą Państwo w nich zwój udział i udzielą nam zgodę na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w ramach dostarczania Państwu zamówionych treści marketingowych i ofert handlowych, w tym za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail/MMS/SMS, które mogą być wysyłane także automatycznie), jeżeli dobrowolnie udzielili nam Państwo wyraźną zgodę na taki cel przetwarzania Państwa danych,
 • w ramach pasywnego gromadzenia danych, za Państwa zgodą udzieloną poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w ramach profilowania dla dostarczania Państwu indywidualnie dopasowanych treści informacyjnych i handlowo-marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoje zgody na przetwarzanie danych oraz zmodyfikować preferowane formy kontaktu marketingowego. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych, które na jej podstawie było prowadzone przez nas zanim zgoda ta została wycofana.

Wszelkie inne cele przetwarzania danych będą Państwu zawsze komunikowane podczas zbierania danych. Jeżeli będzie to uzasadnione charakterem przetwarzania lub będą nas zobowiązywały do tego przepisy prawa zanim wykorzystamy Państwa dane w konkretnym celu zwrócimy się do Państwa o stosowną zgodę.

Profilowanie

Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu profilowania osoby, której dotyczą na potrzeby własnych działań marketingowych. Profilowanie odbywa się na podstawie Danych Osobowych, które mogą być łączone z informacjami zebranymi automatycznie podczas korzystania przez nią z usług świadczonych on-line przez Administratora w ramach własnych stron internetowych (więcej informacji na temat automatycznego zbierania danych znajduje się w Polityce cookie). Profilowanie polega na pewnej formie zautomatyzowanego przetwarzania danych, które w oparciu o dane statystyczne lub zastosowane algorytmy pozwala Administratorowi na prognozę potrzeb i zainteresowań podmiotu danych w celu zaproponowania oferty dostosowanej do indywidualnych oczekiwań.

Każda osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec jej profilowania przez Administratora w celach marketingowych.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych mogą mieć nasi upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za Państwa obsługę, a także obsługujący nas usługodawcy np. firmy świadczące nam usługi informatyczne, firmy odpowiedzialne za utrzymywanie i moderowanie naszej strony internetowej, a także nasi dostawcy usług pocztowych (w celu dostarczenia próbek produktów) itp. I ich upoważnieni pracownicy, którym dane będą ujawniane wyłącznie po to by mogli prawidłowo świadczyć nam takie usługi i tylko w niezbędnym do tego celu zakresie.

Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Spółka nie udostępnia stronom trzecim danych osobowych przekazanych jej przez użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zarejestrowanie się na stronie.

Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo Państwa danych i podejmujemy w tym celu niezbędne i adekwatne środki techniczne oraz  organizacyjne aby właściwie i zgodnie z przepisami chronić Państwa Dane Osobowe.

Łącza do innych witryn

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych serwisach.

Łącza prowadzące do innych stron i witryn internetowych, które nie zostały zamieszczone przez Spółkę, są całkowicie niezależne od Spółki oraz Grupy SANOFI. Spółka nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych. Ponadto obecność na Stronie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, że Spółka w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy też popiera możliwości jej wykorzystania.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każda osoba, której dotyczą Dane Osobowe może w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
 • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Każdy podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 • prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania jej danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
 • prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych, które osoba sama nam dostarczyła, przetwarzanych na podstawie jej zgody i mających postać elektroniczną,
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (zgodnie z 21 ust. 2 RODO).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Można to zrobić przesyłając stosowny wniosek na adres naszej siedziby (ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa) lub elektronicznie za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony Danych (kontakt do IOD: e-mail iod@sanofi.com Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią  weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo jak długo będą one nam niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (np. udzielenia Państwu zamówionej informacji, odpowiedzi na pytanie), jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, jeżeli zgoda ta stanowiła wyłączną podstawę przetwarzania Państwa danych. Zwracamy jednak uwagę, iż w pewnych sytuacjach możemy być zobowiązani do przetwarzania Państwa danych przez określony czas z uwagi na obowiązujące nas w tym zakresie przepisy prawa. Po tym czasie Państwa Dane Osobowe zostaną usunięte z naszych zasobów danych.

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018