Wyszukiwarka
zaleceńLokalizator
placówek

Lecisz na wakacje?

Najpierw leć na szczepienie
Dowiedz się więcej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”) jest SANOFI Pasteur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówionego jednorazowo kontaktu i udzielenia odpowiedzi przez eksperta Sanofi Pasteur Sp. z o.o.– przesłanie zapytania oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący Odbiorcy Danych:

  • upoważnieni pracownicy Administratora,
  • usługodawcy, w szczególności ekspert Sanofi Pasteur Sp. z o.o., a także dostawcy usług i narzędzi IT z zakresu obsługi strony internetowej, dostarczania i obsługi poczty elektronicznej oraz usług hostingowych, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora oraz ich upoważnieni pracownicy (tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług). Niektórzy z tych Odbiorców Danych mogą znajdować się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje należące do tego obszaru (np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Na taką okoliczność Administrator wprowadził odpowiednie mechanizmy mające na celu ochronę Danych Osobowych, do których należą umowy o oparte na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania dalszych informacji na temat krajów, do których przekazywane są dane lub stosowanych mechanizmów przekazywania danych można kontaktować się z Administratorem na wskazane poniżej dane kontaktowe.

Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

3. Okres przechowywania danych

Dane Osobowe zgromadzone za pośrednictwem formularza będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówionego kontaktu i udzielenia odpowiedzi lub do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa zanim nasz ekspert udzieli odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

4. Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne. Pewne dane mogą być jednak niezbędne dla zrealizowania zamówionego kontaktu. Administrator wskazuje wyraźnie takie dane poprzez ich odpowiednie oznaczenie.

5. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Może Pan/Pani skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Jako podmiot danych może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia Pana/Pani sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce Pan/Pani aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są Panu/Pani potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  • prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
  • prawa do żądania usunięcia Danych Osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: IOD@sanofi.com. Korespondencję papierową należy natomiast kierować na adres siedziby Administratora: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią  weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).